Edessa  Photo Gallery    Συνέδριο στην Έδεσσα    Εκπαιδευτικά Προγράμματα   Εδεσσα - Φιλική στο Ποδήλατο    Επικοινωνία

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ     ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ      HIGHLIGHTS      ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ     ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ      ΔΙΑΜΟΝΗ
 CITY CARD  
 

 CHOOSE LANGUAGE

 

 
 
>
 

 

 
 
 
 
 
 
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Καλώς Ήρθατε
Πρόγραμμα
Δίκτυα
Πηγές Γνώσης
Έδεσσα Ορεινή Πέλλα
Γίνετε Μέλος
Ομάδα Εργασίας
Επικοινωνία
 
 
 
 
 
 
Δράσεις
Καλεντάρι
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Έδεσσας 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ           ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ          ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ         ΝΕΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βιώσιμη Ανάπτυξη Έδεσσας
...

Δράσεις Δικτύωσης Περιβάλλοντος Διασύνδεσης Τοπικής Οικονομίας

 

 

 

Έδεσσα. Βιώσιμη Ανάπτυξη ...

Ζητούμενο είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης της Έδεσσας μέσα από την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της και την άμβλυνση των επιπτώσεων από την οικονομική κρίση.

Με την αξιοποίηση του φυσικού, πολιτιστικού, κοινωνικού περιβάλλοντος της Έδεσσας, την κεφαλαιοποίηση των επενδύσεων και τη δικτύωση των τομέων της τοπικής οικονομίας, με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογικής καινοτομίας, τη δικτύωση χώρων, ανθρώπων, φορέων, επιχειρήσεων και την δημιουργία συνεργειών χτίζουμε ένα βιώσιμο μέλλον για την Έδεσσα.

Το σχέδιο αντιμετωπίζει συνολικά τις οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές, περιβαλλοντικές προκλήσεις καθώς και αυτές της κλιματικής αλλαγής, με βασικό στοιχείο ταυτότητας, την ψυχή και το αιώνιο σύμβολο της πόλης, το νερό.

Η βιώσιμη ανάπτυξη της Έδεσσας είναι υπόθεση όλων μας και διαμορφώνεται από όλους μας.

Ευχαριστούμε
Ομάδα Έργου Προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Έδεσσας.

 

Έδεσσα. Βιώσιμη Ανάπτυξη ... Συνδιαμορφώνουμε

Η πρόταση της Έδεσσας με πρωτοβουλία του Δήμου Έδεσσας και διαφόρων κοινωνικών φορέων και εν δυνάμει εταίρων απαντά στην Ευρωπαϊκή πολιτική για τις πόλεις και έχει σημαντικές διαφορές από αυτήν της περιόδου 2007-2013 και των προηγούμενων.  Αποτελεί καταστάλαγμα των εμπειριών που αποκτήθηκαν από τις έως τώρα χρηματοδοτήσεις είτε μέσω ΕΤΠΑ και ΕΚΤ προηγούμενων Προγραμμάτων είτε μέσω των σχετικών Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και εισάγει το νέο στοιχείο της ολοκληρωμένης στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε επίπεδο πόλης / μητρόπολης, η οποία να αντιμετωπίζει κατά το δυνατό τις εξής προκλήσεις:

-     οικονομικές

-     κοινωνικές

-     δημογραφικές

-     περιβαλλοντικές

-     κλιματικής αλλαγής.

Για την προώθηση της εφαρμογής της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην περίοδο 2014-2020, θεωρείται απαραίτητο να συνδυαστούν κάθετες / τομεακές πολιτικές με «οριζόντιες» πολιτικές, μεταξύ δηλαδή των διαφόρων πεδίων αστικής ανάπτυξης.  Η στρατηγική είναι αναγκαίο να συμφωνεί και να συγκλίνει προς τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αστική εδαφική ανάπτυξη.  Κατ’ αντιστοιχία, οι πόροι που διοχετεύονται προς τις αστικές περιοχές πρέπει να εξυπηρετούν ταυτόχρονα και τους ευρύτερους στόχους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και αυτούς του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Ελάχιστο μέρος 5 % των πόρων σε κάθε Κράτος Μέλος πρέπει να επενδυθεί σε ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, αναθέτοντας μέρος της διαχείρισης και υλοποίησης στις πόλεις υπό μορφή και σε βαθμό ανάθεσης που ποικίλει ανάλογα με τις θεσμικές ρυθμίσεις κάθε Κράτους Μέλους.

Τα παραπάνω πρέπει να υλοποιηθούν μέσα στο αυστηρό πλαίσιο που ορίζουν οι νέοι Κανονισμοί: στρατηγικός προγραμματισμός που ακολουθεί τους Θεματικούς Στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», πλαίσιο επιδόσεων με ορόσημα που συνδέονται με δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων για κάθε άξονα προτεραιότητας των Ε.Π., αιρεσιμότητες συνδεόμενες με την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών μέσω συστάσεων του Συμβουλίου και με τη διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων (η αδυναμία εκπλήρωσης τους οδηγεί σε αναστολή χρηματοδότησης), διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των Χρηματοδοτικών Εργαλείων, εφαρμογή Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Το ΕΣΠΑ 2014-20 ως προς τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη αναγνωρίζει (στο κεφ. 3.1.3 «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη») τις καίριες προκλήσεις που θα εξειδικευθούν κατά Περιφέρεια, προκρίνει κατηγορίες περιοχών και ορίζει ως εργαλείο εφαρμογής την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΠ) αναγνωρίζει σημαντικά εσωτερικά προβλήματα άνισης ανάπτυξης και οικονομικού δυϊσμού στην Περιφέρεια και θέτει ως στόχο την αντιμετώπιση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων και τη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.   Επισημαίνει τη διάκριση ανάμεσα στις αστικές περιοχές (με έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους), τις αγροτικές και τις ειδικές περιοχές που συνιστούν διακριτές χωρικές ενότητες με κοινά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, αναπτυξιακή προ-οπτική και προβλήματα.

Ως προς τον αστικό χώρο, εντοπίζει την έντονη διαφοροποίηση στη διάρθρωση του αστικού συστήματος, με ένα κυρίαρχο αστικό κέντρο (μονοπολικό σύστημα) στις ΠΕ Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Σερρών και Κιλκίς, ένα πολυπολικό σύστημα (περισσότερα αστικά κέντρα) στις ΠΕ Ημαθίας και Πέλλας και το απολικό σύστημα στην ΠΕ Χαλκιδικής (μεγάλη οικιστική διασπορά).   Μετά το σημαντικότερο αναπτυξιακό πόλο της Θεσσαλονίκης με τις επιρροές σε ευρύτερη περιοχή, ως σημαντικοί αναπτυξιακοί πόλοι χαμηλότερης βαθμίδας λειτουργούν η Κατερίνη, οι Σέρρες, τα δίπολα Βέροια-Νάουσα, Σκύδρα-Έδεσσα, Αλεξάνδρεια-Γιαννιτσά και η περιοχή της Χαλκιδικής.  Οι αστικές περιοχές της Περιφέρειας είναι και εκτεταμένες (26,57% της έκτασης της καλύπτεται από Δήμους με αστικό κέντρο) αλλά κυρίως συγκεντρώνουν το 76,9% του συνολικού πληθυσμού της.  11 αστικές περιοχές έχουν πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων με πυκνότητες κατοίκησης που δημιουργούν σημαντικές πιέσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, γεγονός που αναδεικνύει ως απαραίτητες τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για στήριξη των αστικών πληθυσμών, προστασία του περιαστικού χώρου από την άναρχη επέκταση των αστικών λειτουργιών και ενίσχυση του κοινωνικού ιστού των πόλεων μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για στήριξη απασχόλησης και προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων.

Το ΠΕΠ  ορίζει την εφαρμογή παρεμβάσεων για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, σε δύο επίπεδα:

-       αφενός στην περιοχή μητροπολιτικής λειτουργίας και ανάπτυξης του ΠΣ Θεσσαλονίκης, ως αντικείμενο διακριτής και διαφοροποιημένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

-       αφετέρου στα λοιπά σημαντικά αστικά κέντρα στην αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων και συγκρούσεων χρήσεων γης, αστικών-περαστικών λειτουργιών.

Στις περιοχές αυτές η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη θα εφαρμοστεί μέσω Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης και θα χρηματοδοτηθεί μέσω του ΠΕΠ με τη συμπλήρωση πόρων που θα διαθέσουν στις Περιφέρειες ενδεικτικά τα τομεακά προγράμματα ΕΠΑΝΑΔ και ΕΠΑΝΕΚ.  Η χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί προς ενιαίες Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, η επιλογή, έγκριση και χρηματοδότηση των οποίων θα γίνει με κριτήρια που θα αφορούν στην καταλληλότητα κάθε στρατηγικής, στη συμβολή τους στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του Προγράμματος και στη διαχειριστική ικανότητα, τεχνική ετοιμότητα και ικανότητα μόχλευσης πόρων κάθε φορέα.

   
 

Νέα

> 17.02.2020
  Ημερίδα ΒΑΑ στην Έδεσσα
  Περισσότερα ...
> 06.08.2019
  Σύμβαση Κοινοχρήστων Ποδηλάτων
  Περισσότερα ...
> 24.06.2019
  Διαβούλευση City Branding
  Περισσότερα ...
> 02.03.2019
  Προκήρυξη Ποδηλάτων
  Περισσότερα ...
> 23.11.2018
  Προκήρυξη City Branding
  Περισσότερα ...
> 10.03.2017
  Έγκριση Α Φάσης ΠΚΜ
  Περισσότερα ...
> 18.01.2017
  Απόφαση Δημ.Συμβουλίου Έδεσσας
  Περισσότερα ...
> 22.12.2016
  Ομάδα Εργου
  Περισσότερα ...
> 28.09.2016
  Έναρξη Διαβούλευσης
  Περισσότερα ...
> 09.09.2016
  ΒΑΑ. Σύσταση Ομάδας Εργου
  Περισσότερα (pdf) ...
> 07.09.2016
  ΒΑΑ. Συνάντηση με την Διαχ.Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  Περισσότερα (pdf) ...
> 31.08.2016
  ΒΑΑ. Πρόσκληση Ενδιαφέροντος από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
  Περισσότερα (pdf) ...
> 01.08.2016
  ΒΑΑ. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.
  Περισσότερα (pdf) ...
> 01.08.2016
  RIS3. Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.
  Περισσότερα (pdf) ...
   
   

 

 
 
 

 
Edessa  Photo Gallery    Συνέδριο στην Έδεσσα    Εκπαιδευτικά Προγράμματα   Εδεσσα - Φιλική στο Ποδήλατο    Επικοινωνία

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ     ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ      HIGHLIGHTS      ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ     ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ      ΔΙΑΜΟΝΗ
 CITY CARD  
 

 

 

 

Enter
Edessa INFO    
Δημoτική Κοινωφελής Επιχείρηση    Δ.Έδεσσας / Τμήμα Πολιτιστικού Τουρισμού & Περιβάλλοντος Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών Έδεσσας Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Υγροτόπου Αγρα-Βρυττών-Νησίου
Περδίκα 1 58200, Έδεσσα Πάρκο Καταρρακτών 58200, Έδεσσα Περιοχή Κύκνοι 58200, Αγρας Έδεσσας
Tel. +30 23810 23101 Tel. +30 23810 20300 Tel.  +30 23810 20300
Fax. +30 23810 51618 Fax. +30 23815 01505 Fax. +30 23810 51618
ΔΕ-ΠΑ 9-15 ΔΕ-ΠΑ 10-16 ΣΑ-ΚΥ 10-18  

Β2Β  Διαμονή  Γαστρονομία Τοπικά Προϊόντα Συνέδρια  Μετακινήσεις  Νέα                   
 Όροι Χρήσης Χάρτης Ιστοσελίδας  Έκδοση  Powered by EDP/MIS

Copyright © 1997-2018 Creative ΔΕΚΕ\EDP-M.I.S. Copyright © 2018 www.edessacity.gr Creative ΔΗΚΕΔΕ\EDP-M.I.S. All rights reserved.